alusun

1. Wszelkie prawa do niniejszego Portalu oraz jego wszystkich elementów podlegają ochronie prawnej. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, bez zgody autora i uprawnienia administratora lub wbrew jego warunkom, pobiera dane lub jakiekolwiek inne materiały i elementy zgromadzone przez PortowaDuma.pl (skrót „PD”) lub wtórnie wykorzystuje w całości lub w istotnej, co do jakości lub ilości, części bazy danych lub jakiekolwiek inne materiały i elementy zgromadzone przez PD podlega odpowiedzialności karnej.
Dotyczy to w szczególności oprogramowania (kodu strony), koncepcji graficznej i logicznej portalu, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych (zamieszczanych) na łamach Portalu, logo, znaków graficznych, treści merytorycznych.

2. Poprzez objęcie ochroną prawną należy rozumieć w szczególności:

a) ochronę praw do znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej z późniejszymi zmianami.

b) ochronę wszelkich baz danych podlegających ochronie zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych  z późniejszymi zmianami w tym opracowanych i udostępnianych baz wiedzy.

c) ochronę wszelkich publikowanych treści podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami.

d) ochronę prawa własności nazwy domeny internetowej.

e) innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z późniejszymi zmianami.

3. Korzystanie z Portalu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Portalu ani jego poszczególnych elementów.

4. Dozwolony użytek do posługiwania się treściami i danymi zawartymi na Portalu obejmuje wyłącznie użytek osobisty, bez prawa czerpania korzyści majątkowych. Użytek osobisty nie oznacza udzielenia jakichkolwiek licencji na wykorzystanie komercyjne, naukowe inne, w tym nie oznacza zgody na włączanie całości lub części treści portalu do innych utworów osoby użytkującej z wyjątkiem dozwolonego użytku określonego przez przepisy prawa.

5. Inny sposób użytkowania treści portalu poza dozwolonym użytkiem osobistym wymaga zgody autora i/lub administratora wyrażonej w formie pisemnej.

6. Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe do utworów, treści należą do PD lub osób i podmiotów wyraźnie zaznaczonych w artykułach. Na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. z późniejszymi zmianami, o ochronie baz danych, wszelkie zasoby, a w szczególności bazy danych stanowiące zbiory danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych przez PD według przyjętej przez administratora systematyki lub metody podlegają ochronie prawnej. Administratorem baz danych oraz wszystkich materiałów umieszczonych na stronach w domenie portowaduma.pl w myśl art. 2 ust. 1 pkt. 4 i Art. 6 ust. 2 jest Iwona Sarnicka. Prawo administratora do bazy danych nie narusza ochrony treści bazy danych udzielanej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, lub ochrony jakichkolwiek składających się na bazę danych elementów, udzielanej na podstawie przepisów o wynalazkach, znakach towarowych, wzorach przemysłowych, oznaczeniach pochodzenia, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykorzystywanie treści portalu poza dozwolonym użytkiem osobistym wymaga otrzymania wyraźnej pisemnej zgody autora i/lub administratora lub podmiotu będącego Licencjobiorcą praw autorskich. Pisemna zgoda określa zakres, tryb, sposób oraz pola eksploatacji wykorzystania materiałów. Bez wyraźnej zgody autora i/lub administratora lub podmiotu będącego Licencjobiorcą praw autorskich zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań w odniesieniu do Portalu PORTOWA DUMA, jego poszczególnych części, elementów składowych, kodu źródłowego strony jak również treści i danych prezentowanych w Portalu, a w szczególności:

  • zabrania się nieodpłatnego utrwalania, zwielokrotniania i rozpowszechniania treści Portalu poprzez duplikowanie jakichkolwiek treści publikowanych na Portalu, jakąkolwiek techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz jakąkolwiek techniką dostępną obecnie lub stworzoną w przyszłości, niezależnie od formy jaką przyjmą działania opisane w zdaniach poprzedzających;
  • zabrania się wprowadzania do obrotu treści Portalu lub jego części albo egzemplarzy, reprintów treści (całości lub części), lub innych nośników, na których treści utrwalono, wprowadzania do obrotu, użyczenia, darowizny lub podnajmu egzemplarzy wytworzonych i przetłumaczonych na języki obce;
  • w odniesieniu do zawartości elektronicznej Portalu zabrania się trwałego lub czasowego zwielokrotnienia oprogramowania Portalu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym (kodzie źródłowym strony); rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii;
  • w odniesieniu do baz danych zabrania się pobierania zawartości baz danych i wtórnego ich wykorzystywania w całości lub części.
  • w stosunku do zdjęć, grafik, rycin, prezentacji multimedialnych, filmów zabrania się utrwalania, rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu w sposób opisany w punktach powyższych.

UWAGA!!!
Dopuszczalne jest udostępnianie treści w postaci linku do strony/artykułu. Projekty i grafiki pobierane z działu “Pobieralnia” można wykorzystywać na własny użytek. Nie można ich modyfikować, rozpowszechniać i sprzedawać.

7. Zakazy określone w pkt. 6 obejmują wszystkie kraje świata.

8. W celu uniknięcia wątpliwości, osoba której działanie lub zaniechanie mogłoby naruszać zakazy i ograniczenia opisane w punktach powyższych powinna uzyskać pisemną zgodę autora lub podmiotu będącego Licencjodawcą praw autorskich, przed podjęciem działania lub jego zaniechania zwracając się o zgodę wysyłając na adres: kontakt@portowaduma.pl